Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgilendirme Formu

Anasayfa / Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgilendirme Formu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgilendirme Formu

Hastane / İşleten Tüzel Kişilik

Central Hospital olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine büyük önem vermekteyiz. Hastanemizi işleten tüzel kişilik Önem Sağlık LTD. ŞTİ.’dir

Hastalarımız tarafından paylaşılan her türlü kişisel veriyi hasta mahremiyetine özen gösterecek şekilde ve kişisel verilerinize ilişkin uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacak şekilde muhafaza etmekteyiz.

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme, kişisel veri koruma ve işleme politikamızı ve Grup tarafından ifa edilen hizmetler sırasında kişisel verilerinizi nasıl topladığımız, aktardığımız, kullandığımız ve koruduğumuzu açıklamaktadır.

1. Central Hospital Tarafından Toplanan Kişisel Veriler
Hastalarımızdan, sağladığımız sağlık hizmetleri çerçevesinde çeşitli bilgiler toplamaktayız. Söz konusu bilgiler, her şartta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) yer alan veri işleme ilke ve şartlarına uygun olarak toplanmaktadır. Sizlerden aşağıda 2. Bölüm ‘de açıklanan amaçlar kapsamında topladığımız bilgiler arasında aşağıdakiler yer alabilir:

– Adınız, Soyadınız,
– T.C. Kimlik Bilgileriniz, Pasaport Numaranız,
– Doğum Yeri Ve Tarihiniz,
– Cinsiyetiniz,
– Adresiniz,
– Telefon Numaranız,
– E-Posta Adresiniz,
– Size Özgülenen Hasta Protokol Numaranız,
– Ödeme Ve Faturalama Bilgileri Gibi Finansal Verileriniz,
– Özel Sağlık Sigortası Veya Sosyal Güvenlik Kurumu Verileriniz,
– Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Finanse Edilen Hizmetler Kapsamında Biyometrik Verileriniz,
– Laboratuvar Sonuçlarınız, Test Sonuçlarınız, Muayene Verileriniz, Check-Up Bilgileriniz, Reçete Bilgileriniz Dahil Olmak Ve Bunlarla Sınırlı Olmamak Üzere Sağlık Verileriniz,
– Bizimle İletişim Geçtiğiniz Takdirde Ses Kaydınız,
– Hastanelerimizi Ziyaretiniz Sırasında Kapalı Devre Kamera Sistemi Görüntü Kaydınız,
– Otopark Hizmetinden Faydalanmanız Halinde Araç Plaka Veriniz,
– central.com.tr Web Sitemizde Yer Alan Online Hizmetlerden Faydalandığınızda Paylaştığınız Sağlık Verileriniz Ve Kimlik Bilgileriniz,
– E-Posta, Çağrı Merkezi Veya Diğer Sair Kanallar İle Bize Ulaştığınızda Paylaştığınız Diğer Verileriniz.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Bizden almakta olduğunuz hizmetler kapsamında topladığımız kişisel veriler, aşağıdakilerin de arasında yer aldığı çeşitli amaçlar dâhilinde işlenmektedir:

A. 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik Ve İlgili Diğer Düzenlemelerde Yer Alan Hukuki Yükümlülüklerimizi Yerine Getirme;
B. Kamu Sağlığının Korunması, Koruyucu Hekimlik, Tıbbî Teşhis, Tedavi Ve Bakım Hizmetlerinin Yürütülmesi, Sağlık Hizmetleri İle Finansmanının Planlanması Ve Yönetimi;
C. Randevu Aldığını Takdirde Randevunuza İlişkin Size Bilgi Sağlama;
D. Hastanemizin İç İşleyişini Planlanma Ve Yönetme,
E. Hizmetlerimizi Geliştirmek Amacıyla Analiz Yapma;
F. Faturalandırma Yapılması;
G. Kimliğinizin Doğrulanması;
H. Anlaşmalı Kurumlarla İlişkinizin Doğrulanması;
İ. Uygulanan Mevzuat Uyarınca Sağlık Bakanlığı Ve Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Taleplerine Yanıt Verme;
J. Hizmetlerimize İlişkin Soru Veya Şikayetlerinize Yanıt Verme;
K. Sunduğumuz Hizmetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Sağlık Hizmetleri Kullanımınızı Analiz Etme;
L. Hastanemizin İç Politika Ve Prensiplerine Uyum Sağlama;
M. Sağlık Hizmetleri Almanızı Takiben Hasta Memnuniyetinin Ölçülmesi Ve Hasta Memnuniyetinin Artırılması;
N. Hizmetlerimize İlişkin Olarak Bilgilendirme Amacıyla Sizinle İletişime Geçilmesi;
O. İlaç Veya Tıbbi Cihaz Temini.

Bununla birlikte, kişisel verileriniz yukarıda sayılan faaliyetler ve ilgili mevzuatın gerektirdiği haller haricinde hiçbir şekilde ticari bir amaçla kullanılmayacaktır.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Kişi ve Kuruluşlar
KVKK ve ilgili sağlık mevzuatı uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, kişisel verilerinizi yukarıda Bölüm 2’de yer alan amaçlar doğrultusunda; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar; özel sigorta şirketleri; doğrudan/dolaylı hissedarlarımız, bağlı ortaklıklarımız ve/veya iştiraklerimiz; şirketlerimiz; denetçiler; danışmanlar; iş ortakları; faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişilere aktarabiliriz.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar kapsamında ve sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla toplanır.

5. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız
Kişisel verilerinizin hastane tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlendiği ölçüde KVKK’nın 11. maddesi gereği, ” Kişisel Veriler Erişim Ve Bilgi Talep Formu“nu doldurup hastanemiz adresine elden teslim ederek veya noter kanalıyla göndererek kişisel verilerinizin;

A) Herhangi Bir Kişisel Verinizin İşlenip İşlenmediğini Öğrenme;
B) Kişisel Verilerinizin İşlenme Faaliyetlerine İlişkin Olarak Bilgi Talep Etme;
C) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçlarını Öğrenme;
D) Kişisel Verilerin Yurt İçinde Veya Yurt Dışında Üçüncü Kişilere Aktarılmış Olması Durumunda Bu Kişileri Öğrenme;
E) Kişisel Verilerin Eksik Veya Yanlış İşlenmiş Olması Halinde Bunların Düzeltilmesini İsteme;
F) Kişisel Verilerin İşlenmesini Gerektiren Sebeplerin Ortadan Kalkması Veya Grup’un Söz Konusu Verileri İşleyebilmek İçin Hukuki Dayanağı Veya Meşru Menfaatinin Bulunmaması Halinde Kişisel Verilerin Silinmesini Veya Yok Edilmesini İsteme;
G) Kişisel Verilerin Otomatik Sistemler Vasıtasıyla İşlenmesi Sonucu Ortaya Çıkabilecek Aleyhte Sonuçlara İtiraz Etme Ve;
H) Kişisel Verilerinizin Kanuna Aykırı Bir Şekilde İşlenmesi Sebebiyle Zarara Uğramanız Halinde Bu Zararın Tazmin Edilmesini İsteme Hakkına Sahipsiniz.

Hastanemiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, hastanemiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Hastanemizde teslim ettiğim yukarıda yazılı kişisel bilgi ve belgelerin veya düzenlediğim formların güncel olmayan, gerçeğe aykırı veya eksik bilgiler içermesi nedeniyle hastanenizin uğrayabileceği tüm zararı tanzimle mükellef olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Bilgilendirme metnini ve haklarımı okudum ve bilgilendirildim, Hastanenize temin ettiğim yukarıda yazılı kişisel bilgi, kayıt ve belgelerime yine yukarıda yazılı kapsamda erişimine izin ve onay veriyorum

İletişim Formu

Detaylı Bilgi Almak İçin Formu Doldurunuz


    Son Güncelleme Tarihi Haziran 5, 2024 Editör admin